R&D

eMT Cluster

eMT Cluster

Το eMT cluster, είναι ένα εγκεκριμένο cluster από την ΓΓΕK στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ/Άξονας 02 – ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ βάσει σχετικής απόφασης της ΓΓΕK.

Το eMT cluster αναδεικνύει τα ουσιαστικά οφέλη που δημιουργούνται από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό για τις επιχειρήσεις και την οικονομία, καθώς επίσης και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που παρέχονται από τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας.

Πρωταρχικός σκοπός του eMT cluster είναι να συμβάλλει στην εξοικείωση του επιχειρηματικού, οικονομικού και κοινωνικού συνόλου με τις νέες τεχνολογίες ως εργαλεία ανάπτυξης, να ενθαρρύνει την καινοτομία και τη συνεπακόλουθη επιχειρηματικότητα.

Διαμορφώνοντας ένα υψηλό τεχνικό και επιστημονικό υπόβαθρο, άρρηκτα συνδεδεμένο με οικονομικές δραστηριότητες όπως ο αγροτικός τομέας, η μεταποίηση, ο τουρισμός και οι μεταφορές, το eMT cluster λειτουργεί ως μοχλός ενδυνάμωσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, η οποία βρίσκεται ήδη σε τροχιά ανάπτυξης λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του φυσικού πλούτου που διαθέτει. Το eMT cluster, συμβάλλει  στην οικονομική εξέλιξη της περιοχής, στη διατήρηση του εργασιακού δυναμικού της, στη φυσική σύνδεση ακαδημαϊκής έρευνας και λειτουργίας επιχειρήσεων και στην προσέλκυση επενδύσεων.

eMT Cluster

https://emtcluster.gr/

Tεχνολογικές εφαρμογές

Στο eMT cluster αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα Ψηφιακού Μετασχηματισμού που προσφέρει σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους γρήγορη πρόσβαση στην τεχνολογία  (Fast digital onboarding) με τις εξής τεχνολογικές εφαρμογές:

  1. eMTMetaplatform
  2. eMTAgro
  3. eMTManufacturing
  4. eMTTourism/SmartCities
  5. eMTHuman Resource Transformation