Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Ο Κανονισμός 2016/679 ενσωματώνει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων (υποκείμενα δεδομένων) όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ παράλληλα επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους χειρίζονται προσωπικές πληροφορίες (ελεγκτές δεδομένων).

Η συγκεκριμένη πολιτική ορίζει τους βασικούς κανόνες και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί η Εταιρεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με την Πολιτική Προστασίας Γενικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.”

Σκοπός

Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στους Διευθυντές της Εταιρείας (Διοικητικό Προσωπικό) για τον τρόπο αντιμετώπισης θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων με μια μοναδική και κατανοητή προσέγγιση.

Εμβέλεια

Αυτό το έγγραφο αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παραληπτών των υπηρεσιών της Εταιρείας και τρίτων εμπόρων της Εταιρείας.

Τύπος πρόσβασης

Το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας, οι πελάτες μας και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο παρόν έγγραφο.

Πολιτική Γενικές Αρχές

Οι ακόλουθες αρχές επικεντρώνονται στο ζήτημα της προστασίας προσωπικών δεδομένων:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια κατά την επεξεργασία
 • Περιορισμός του σκοπού της επεξεργασίας
 • Ελάχιστη ποσότητα δεδομένων που επεξεργάζεται
 • Ακρίβεια και ενημέρωση των επεξεργαζομένων δεδομένων
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα κατά τη διαδικασία επεξεργασίας
 • Περιορισμός της περιόδου διατήρησης/αποθήκευσης
 • Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η έννοια των “προσωπικών δεδομένων” αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες ή στον συνδυασμό πληροφοριών που μπορούν να αναγνωρίσουν άμεσα (π.χ. το όνομά σας) ή έμμεσα (π.χ. μοναδικός αριθμός ταυτότητας) ένα συγκεκριμένο άτομο. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση / διεύθυνση κατοικίας / κινητός αριθμός τηλεφώνου, ονόματα χρηστών, φωτογραφίες προφίλ, προσωπικές προτιμήσεις και συνήθειες αγοράσματος, οικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας.

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται τόσο από τους ίδιους τους υποκείμενους δεδομένων όσο και από τρίτους. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχονται απευθείας στην Εταιρεία από εσάς (για παράδειγμα, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας κατά τη διάρκεια αιτήματος για τις υπηρεσίες μας), ή να συλλέγονται από την Εταιρεία (π.χ. χρησιμοποιώντας cookies για να κατανοήσει πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας), ή να λαμβάνονται από τρίτους, εξωτερικούς συνεργάτες ή πελάτες της Εταιρείας.

Η Εταιρεία συλλέγει μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για να πληρούνται οι απαιτήσεις για την παροχή των υπηρεσιών της. Όταν ζητείται επιπλέον προαιρετική πληροφορία, οι υποκείμενοι δεδομένων ενημερώνονται τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους ενδεικτικούς σκοπούς:

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό και επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα και σχετικά για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς σύμφωνα πάντα με τη φύση της συνεργασίας μας καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς:

 • να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί ​​σας ή να προβούμε σε προσυμβατικά μέτρα κατόπιν αιτήματος και/ή συγκατάθεσής σας·
 • διαχείριση των προμηθευτών και των υπεργολάβων μας·
 • παρακολουθούμε τις δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες πολιτικές καθώς και με τους ισχύοντες κανόνες υγείας και ασφάλειας·
 • διαχείριση των πόρων πληροφορικής μας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης υποδομής και της επιχειρηματικής συνέχειας·
 • διατήρηση των οικονομικών συμφερόντων της επιχείρησης·
 • διασφάλιση της συμμόρφωσης και της υποβολής εκθέσεων (όπως η συμμόρφωση με τις πολιτικές μας και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις, φόροι και εκπτώσεις,
 • διαχείριση εικαζόμενων περιπτώσεων ανάρμοστης συμπεριφοράς ή απάτης, διενέργεια ελέγχων και υπεράσπιση διαφορών)·
 • αρχειοθέτηση και τήρηση αρχείων·
 • τιμολόγηση και τιμολόγηση· και
 • κάθε άλλο σκοπό που επιβάλλεται από το νόμο και τις αρχές.

Νομιμότητα της Επεξεργασίας

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελείται από:

 • Την ορθή και νόμιμη εκτέλεση των συμβάσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία για την παροχή των υπηρεσιών της.
 • Συμμόρφωση της Εταιρείας με τη νομική υποχρέωση που απορρέει από την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νομοθεσία.
 • Η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, η δοθείσα συγκατάθεση είναι συγκεκριμένη, ρητή και σαφής και αναφέρεται σε έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε καμία από τις προαναφερθείσες 1 έως 3 νομικές βάσεις.
  • Η επιδίωξη έννομου συμφέροντος της Εταιρείας.
  • Ανάθεση Υποκειμένου Δεδομένων

Σε περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (έντυπο συγκατάθεσης), φυλάσσεται αντίγραφό της με όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν ως απόδειξη της χορήγησής της και για διευκόλυνση σε περίπτωση που ζητηθεί ανάκληση. Αυτό το αντίγραφο φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος στις εγκαταστάσεις μας και μόνο ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι διαθέσιμος για πρόσβαση σε αυτό. Η συγκατάθεση χορηγείται για σαφείς και διακριτούς σκοπούς επεξεργασίας, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί εκ των προτέρων και τους έχετε λάβει πλήρως υπόψη όταν τη χορηγείτε.
Σε αυτή την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και η εν λόγω ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται σε προηγούμενη συγκατάθεσή της για ανάκληση.
Η ανάκληση θα γίνεται με σχετικό έγγραφο που υποβάλλεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην Εταιρεία και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής του.

Αποκάλυψη Δεδομένων Τρίτων – Αποδεκτών

Η Εταιρεία μπορεί να έχει συμβάσεις με τρίτους – εξωτερικούς συνεργάτες για την παροχή των υπηρεσιών της. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν μαζί τους, ώστε το έργο να υλοποιηθεί. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αναλαμβάνεται από τρίτους στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πραγματοποιείται για λογαριασμό της Εταιρείας, δηλαδή ενεργώντας ως εκτελεστές ή περαιτέρω εκτελούντες την επεξεργασία.

Η Εταιρεία στοχεύει να χρησιμοποιεί μόνο εκείνους τους μεταποιητές που παρέχουν επαρκή διασφάλιση ότι θα εφαρμοστούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του GDPR και του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του πελάτη.

Η ανωτέρω κατακύρωση γίνεται με γραπτή σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ της Εταιρείας και του εκτελούντος την επεξεργασία, η οποία δεσμεύει την τελευταία έναντι της Εταιρείας και καθορίζει, τουλάχιστον, μεταξύ άλλων, το αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουν από την Εταιρεία και τις κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων στις οποίες ανήκουν, καθώς και τις ευθύνες και τα δικαιώματα της Εταιρείας.
Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιούνται σε Κρατικές Αρχές και Φορείς, εφόσον απαιτείται από συγκεκριμένη νομική διάταξη της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αποσκοπούν στην εφαρμογή των αρχών προστασίας δεδομένων κατά τον καθορισμό των μέσων επεξεργασίας καθώς και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, τα οποία πληρούν σε μόνιμη βάση τις απαιτήσεις του GDPR και προστατεύουν τα δικαιώματα των πελατών τους ως δεδομένα. μαθήματα.

Τέτοια μέτρα είναι:

 • Eλαχιστοποίηση των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, δηλαδή η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την επεξεργασία,
 • Περιορίστε την πρόσβαση στα δεδομένα μόνο σε πρόσωπα που τα χρειάζονται για την ορθή και νόμιμη εκτέλεση των καθηκόντων/καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και μόνο στο βαθμό που η πρόσβαση είναι απαραίτητη,
 • Συνεχής δοκιμή και έλεγχος της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που εφαρμόζονται επάρκεια,
 • Άμεση δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων μέσω κατάλληλων εντύπων,

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν ανηλίκους πραγματοποιείται υπό την αυστηρή προϋπόθεση της προηγούμενης συναίνεσης των γονέων ή των κατόχων γονικής μέριμνας, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μεταφορές Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτες Χώρες εντός και εκτός ΕΕ

Η Εταιρεία διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μόνο μετά την πλήρη ενημέρωση του Υποκειμένου των Δεδομένων και την εξασφάλιση της σχετικής Συγκατάθεσης.

Χρόνος Διατήρησης, Καταστροφής Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τον σκοπό της μερικής επεξεργασίας τους.
Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε νομική υποχρέωση, η περίοδος διατήρησης των δεδομένων αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διενεργούν ελέγχους, τις προβλεπόμενες περιόδους παραγραφής των δικαιωμάτων και των αξιώσεων, καθώς και των δικών σας έννομων συμφερόντων.
Όπου η επεξεργασία βασίζεται στα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας, η περίοδος διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται από την ανάγκη κάθε σκοπού επεξεργασίας και εύλογης χρονικής περιόδου για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της ιχνηλασιμότητας και της τεκμηρίωσης των διαδικασιών.
Σε περιπτώσεις που τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεσή σας, η περίοδος διατήρησης καθορίζεται από τη δυνατότητα ανάκλησής τους. Μόλις ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας στοιχεία θα διαγραφούν επίσης.
Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που απαιτείται από την Εταιρεία, τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται. Τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται ουσιαστικά τόσο από ηλεκτρονικά όσο και από φυσικά αρχεία, είτε μέσω ολικής διαγραφής από τον διακομιστή της Εταιρείας είτε μέσω καταστροφής εγγράφων.

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα ως «υποκείμενα δεδομένων». Παραθέτουμε τα δικαιώματά σας παρακάτω.

 • Δικαίωμα Πρόσβασης – Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που χειριζόμαστε και να ενημερώνεστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να λαμβάνετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα και να συμπληρώσετε όπου είναι ελλιπή. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να διορθώσουμε τα ανακριβή προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει, για παράδειγμα, λόγω των κανόνων των αεροπορικών εταιρειών, και ότι ενδέχεται να χρεωθεί οποιαδήποτε διόρθωση.
 • Δικαίωμα διαγραφής – Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό είναι το λεγόμενο «δικαίωμα στη λήθη». Λάβετε υπόψη ότι αυτό δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, καθώς ενδέχεται να έχουμε νομικούς ή έγκυρους λόγους για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Περιορισμός Δικαιώματος Διαδικασίας – Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό το δικαίωμα σημαίνει ότι τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία από εμάς και επομένως υπόκεινται σε περιορισμούς και επομένως μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ή να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω.
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων – Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα (ή να στέλνετε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων). Αυτό ισχύει μόνο σε περίπτωση δεδομένων που έχετε παράσχει και η επεξεργασία βασίζεται σε σύμβαση ή συγκατάθεσή σας και αυτή η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή – Έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθεί η Εταιρεία.

Για να ασκήσετε τα προαναφερόμενα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για να σας στείλει την κατάλληλη φόρμα/αίτηση. Η Εταιρεία πρέπει να απαντήσει στο αίτημά σας εντός προθεσμίας 2 μηνών.

Βασικοί Ορισμοί & Ακρωνύμια

«Προσωπικά δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα ή έμμεσα.
«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται προσωπικά για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
«Διαδικασία»: κάθε συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, τροποποίηση, δομή, αποθήκευση, αλλαγή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, μετάδοση, περιορισμός ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων που η Εταιρεία έλαβε ή θα αποκτήσει στο μέλλον τόσο κατά την περίοδο της συναλλαγής σχέσεις με τους πελάτες καθώς και στο πλαίσιο ενημέρωσης που αποκτά η Εταιρεία από τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιους φορείς κατά την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους ή της Εταιρείας.
«Παραλήπτης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλη υπηρεσία στην οποία κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα, είτε πρόκειται για τρίτο μέρος είτε όχι.
«Περιορισμός της διαδικασίας»: η αναγνώριση αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με στόχο τον περιορισμό της μελλοντικής επεξεργασίας τους.
«Συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων»: κάθε ένδειξη βούλησης, ελεύθερη, συγκεκριμένη, οριστική και με πλήρη επίγνωση, στην οποία ο πελάτης της Εταιρείας δηλώνει τη συμφωνία του μέσω γραπτής συγκατάθεσης ή οριστικής θετικής πράξης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
«Τρίτο Μέρος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή οντότητα, με εξαίρεση τον πελάτη, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελεστή της επεξεργασίας και όλα τα άτομα που βρίσκονται υπό την άμεση επίβλεψη του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελεστή επεξεργασίας, εξουσιοδοτούνται να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα
«Υπεύθυνος Διεκπεραίωσης»: το νομικό πρόσωπο που αντλεί τους σκοπούς και το είδος της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς της τρέχουσας Πολιτικής, ο Υπεύθυνος Πομπής θεωρείται η εταιρεία.
«Αντικείμενο δεδομένων»: κάθε αναγνωρισμένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα είναι υπό επεξεργασία. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως υποκείμενα των δεδομένων θεωρούνται οι πελάτες της Εταιρείας.